Algemene voorwaarden

>

Huurvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR MOBILHOME

Artikel 1. Identiteit van de verhuurder

MALU-MOBILEHOMEVERHUUR

handelsbenaming van JONAPARTS BV

Maatschappelijke zetel te 3545 HALEN, Liniestraat 68 bus A

KBO nr. 0748.837.228

Telefoonnummer: 0473 28 90 17

Hierna MALU genoemd

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden, alsook eventuele bijzondere voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, tenzij MALU hier uitdrukkelijk schriftelijk afstand van heeft gedaan. De toepasselijkheid van eventuele algemene, bijzondere of andere voorwaarden van een wederpartij, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Het in gebruik nemen van de mobilhome impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van de volledige huurvoorwaarden.

Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden of in de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3. Het aanbod

Elk aanbod op haar website of in haar catalogi geldt enkel als een uitnodiging tot het doen van een aanbod zonder dat ze MALU verbinden.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten.

 

De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de huurder mogelijk te maken.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden MALU niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, opdat het voor de huurder duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4. Reservering

De reservering is pas definitief indien de huurder binnen de 5 werkdagen na de totstandkoming van de huurovereenkomst het overeengekomen voorschot van 50 % op de voorziene huurprijs heeft betaald en een kopie van het rijbewijs en de identiteitskaart van elke mogelijke bestuurder aan MALU heeft bezorgd.

Indien de huurder in gebreke blijft de in artikel 4.1 opgenomen verplichtingen binnen de gestelde termijn te voldoen, vervalt de reservatie en wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwd. MALU is dan gerechtigd om de gehuurde periode opnieuw aan te bieden voor verhuur, zonder dat de huurder gerechtigd is op enige schadevergoeding.

Artikel 5. Prijzen en betalingen

 

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief 21% BTW.

In de huurprijzen zijn tevens inbegrepen:

BA verzekering

Omniumverzekering (ingeval van ongeval of pech) met een contractuele vrijstelling per schadegeval van 1.250,00 Euro.

Reisbijstandsverzekering

Basisuitrusting volgens inventaris in bijlage

 

In deze huurprijzen zijn niet inbegrepen:

 

Verkeersboetes en andere boetes

Kosten van reparatie aan de motor en de mechanische delen als gevolg van verkeerd gebruik en verwaarlozing van de ontstane defecten onderweg

Tolheffingen

Het verbruik van motorbrandstof, adblue, motorolie en gas

Annulatieverzekering

Eventuele extra accessoires

 

Huurtarieven

 

Zie in menu "PRIJZEN"

 

             

                              

 

Het voorschot van 50% wordt berekend op de volledige voorziene huurprijs voor de overeengekomen huurperiode en dient betaald te worden binnen de 5 werkdagen na de totstandkoming van de huurovereenkomst.

 

Het resterende saldo dient betaald te worden uiterlijk 4 weken voor aanvang van de overeengekomen huurperiode. Bij gebreke aan tijdige betaling van het saldo wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwd en is MALU gerechtigd om de gehuurde periode opnieuw aan te bieden voor verhuur, zonder dat de huurder gerechtigd is op enige schadevergoeding en zonder terugbetaling van het reeds betaalde voorschot aan de huurder.

 

Bij gebreke aan betaling van alle aan MALU verschuldigde bedragen binnen de maand na de verzending van het betaalverzoek, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het openstaande saldo en zijn er eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten verschuldigd op het openstaande saldo aan de intrestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstand in handelstransacties.

De bestuurders erkennen uitdrukkelijk dat zij in solidum gehouden zijn met de huurder.

 

Indien de huurovereenkomst wordt gesloten door een vennootschap als huurder erkent de partij die de vennootschap verbindt dat hij/zij eveneens in solidum gehouden is met de huurder.

Artikel 6. Ontvangst en teruggave

 

Afhalen van de mobilhome:

 

In weekverhuur: op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 10 uur of anders na uitdrukkelijk akkoord van MALU

In weekendverhuur: op vrijdag vanaf 10 uur of anders na uitdrukkelijk akkoord van MALU

 

MALU levert de mobilhome af in een perfecte staat van onderhoud, volledig werkend en zonder gekende gebreken. Voor aanvang van de huurperiode zal er door partijen een uitgebreide inventaris met bijkomende foto’s worden opgemaakt van de staat van de mobilhome. Deze inventaris zal als bijlage gevoegd worden aan de overeenkomst en maakt er integraal deel van uit.

 

De teruggave van de mobilhome:

In weekverhuur op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 10 uur of anders na uitdrukkelijk akkoord van MALU

In weekendverhuur op dinsdag voor 10 uur

 

Bij elke vertraging in de teruggave van de mobilhome is er een bijkomende vergoeding verschuldigd van 50,00 Euro per begonnen uur en MALU zal zich verplicht zien aangifte te doen bij de politie.

 

De huurder zal tevens instaan voor de schade die MALU ondervindt als zij door de vertraging in de teruggave van de mobilhome een andere huurovereenkomst niet kan naleven.

 

De huurder is verplicht de mobilhome in te leveren in dezelfde propere staat als die waarin deze werd afgeleverd. Partijen zullen daarom bij het inleveren de staat van de mobilhome vergelijken met de inventaris met foto’s die werd opgemaakt bij de aflevering van de mobilhome.

 

De huurder zal zowel het exterieur (niet met hoge druk of carwash) als het interieur reinigen en zal zowel de afvalwatertank als de WC-tank leegmaken en spoelen.

 

Indien de huurder dit heeft nagelaten zijn volgende forfaitaire vergoedingen verschuldigd:

 1. Reiniging exterieur:                       75,00 Euro
 2. Reiniging interieur:                        75,00 Euro
 3. Lediging en spoeling WC-tank:     50,00 Euro
 4. Lediging afvalwatertank:               50,00 Euro

 

Eventuele nog aanwezige defecten en schade dienen spontaan door de huurder vermeld te worden op het moment van de inlevering. Eventuele schade en reparaties, het vervangen van ontbrekende stukken of een noodzakelijke reiniging zullen door MALU uitgevoerd worden op kosten van de huurder.

 

Indien de huurder opzettelijk schade heeft verzwegen of verborgen, zal bovenop de hierboven vermelde schadevergoeding een forfaitaire kost aangerekend worden van 150,00 Euro.

 

De huurder is verplicht om de mobilhome in te leveren met een volle dieseltank, volle gasbussen en een volle adblue-tank. Bij gebreke hieraan worden de kosten van het vullen ervan afgehouden van de gestorte waarborg.

Artikel 7. Waarborg

 

Uiterlijk op het moment van de aflevering van de mobilhome zal de huurder een waarborg dienen te betalen van 1750,00 Euro, hetzij in contanten, hetzij op het rekeningnummer van MALU.

 

Als de mobilhome wordt ingeleverd in de staat zoals beschreven voor het vertrek, zal MALU de waarborg teruggeven aan de huurder binnen de 7 werkdagen na de inlevering van de mobilhome.

In geval van schade wordt de waarborg, eventueel mits inhouding, ingehouden tot na afhandeling van het volledige schadedossier

Artikel 8. Schade, ongeval en defecten

 

Bij immobilisatie door een technisch defect dient de huurder contact op te nemen met de technische bijstandsverzekering

Bij andere defecten dient de huurder het voertuig naar een lokale merkgarage te brengen waarbij deze contact moet opnemen met MALU

op het nummer +32 473 28 90 17 om MALU in kennis te stellen van de eventuele herstellingskosten.

 

Indien de mobilhome tijdens de reis door technische panne niet kan gebruikt worden, geeft dit geen recht op pro-rata terugbetaling van de huur.

In geval van ongeval zal de huurder onmiddellijk contact opnemen met MALU op het telefoonnummer +32 473 28 90 17

 

De huurder ziet af van alle verhaal tegen de verhuurder bij ongevallen waarbij de mobilhome betrokken is.

De huurder zal bovendien al het nodige moeten doen om de belangen en de rechten van MALU en de verzekeringsmaatschappij te vrijwaren, zoals daar zijn:

 

 1. Het optekenen van de naam en het adres van de betrokken partijen en de getuigen;
 2. Het ontkennen van elke verantwoordelijkheid en fout behoudens met uitdrukkelijke toestemming van MALU of de verzekeringsmaatschappij;
 3. De mobilhome niet verlaten zonder de nodige veiligheidsvoorzorgen in acht te nemen;
 4. Onmiddellijk de politie te verwittigen wanneer de andere betrokken partij aansprakelijk is of wanneer er gekwetsten zijn.

 

De huurder dient MALU onmiddellijk en uiterlijk binnen de 24 uur op de hoogte te brengen van fouten, schade of gebreken die de goede werking van de mobilhome verhindert of eventuele schade zou kunnen berokkenen aan derden.

Artikel 9. De bestuurders

 

De huurder dient MALU een kopie te bezorgen van de identiteitskaart en van het rijbewijs van elke mogelijke bestuurder. Elke mogelijke bestuurder dient de huurovereenkomst mede te ondertekenen en is samen met de huurder in solidum gehouden tot het uitvoeren van de huurovereenkomst.

Hoewel de mobilhome niet uitsluitend door de huurder bestuurd dient te worden, is het de huurder niet toegelaten om de mobilhome onder te verhuren aan derden en/of de huur over te dragen aan derden.

 

 1. De minimumleeftijd voor het besturen van de mobilhome is 23 jaar en de bestuurder dient tevens minstens 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.
 2. De bestuurder mag gedurende de huurtijd niet vervallen zijn van het recht op het besturen van een voertuig.
 3. De huurder is aansprakelijk voor alle boetes die voortvloeien uit de inbreuken op het verkeersreglement tijdens de huurperiode.

 

Bij ontvangst van boetes of processen-verbaal die betrekking hebben op de huurperiode zal er contact worden opgenomen met de huurder en zal er een bijkomende administratieve kost van 50,00 Euro in rekening worden gebracht. De ontvangen documenten zullen ter betaling worden overgemaakt aan de huurder. De huurder zal aan MALU de nodige betalingsbewijzen  bezorgen.

Artikel 10. Gebruik van het gehuurde goed

 

De huurder is verplicht de mobilhome te gebruiken en te onderhouden als een goede huisvader. Dit houdt ook in dat de huurder het oliepeil, het waterpeil en de bandenspanning dient te controleren.

 

De huurder mag enkel reizen binnen Europa in de landen die vermeld zijn op de groene verzekeringskaart. Andere landen zijn enkel toegestaan mits voorafgaande schriftelijke toestemming van MALU

De huurder verbindt zich ertoe om de gehuurde mobilhome niet te gebruiken voor de volgende doeleinden:

 

 • Het betaald transport van passagiers of goederen;
 • Het voortrekken van een wagen of enigerlei aanhangwagen;
 • het meedoen aan competities of races;
 • Het transport van andere goederen dan de louter persoonlijke goederen bestemd voor het verblijf in de mobilhome gedurende de huurperiode.

 

Het is tevens verboden om:

 • Te roken in de mobilhome;
 • Huisdieren mee te nemen in de mobilhome;
 • Aanpassingen te doen aan de mobilhome;
 • Frituurvet of frituurolie en andere licht ontvlambare stoffen te gebruiken in de mobilhome;
 • Bijkomende toestellen (zoals frietketel, microgolfoven, … ) te gebruiken;
 • Meer personen te vervoeren dan het wettelijk gehomologeerd aantal van 5 personen;
 • Goederen en mensen (zonder papieren) te smokkelen. Dit geldt tevens voor kleine hoeveelheden sigaretten of alcohol;
 • De mobilhome te reinigen met een hogedrukreiniger, in de carwash of met schuurmiddelen.

 

Bij vastgestelde schendingen van de voorgaande bepalingen zal er minstens een schadevergoeding aangerekend worden van 250 Euro eventueel te vermeerderen met de prijs van de chemische reiniging en te vermeerderen met de werkelijke geleden schade die voortvloeit uit het oneigenlijke gebruik van de mobilhome.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheden

De huurder staat zelf in voor alle gevolgen van zijn eigen opzet, zware fout, nalatigheid evenals voor zijn contractuele tekortkomingen. Indien de mobilhome schade oploopt door de fout van de huurder, is deze steeds verantwoordelijk voor alle kosten

MALU kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade aan goederen of personen vervoerd in de mobilhome. Behoudens in geval van bewezen bedrog, opzet of grove fout van MALU, onthoudt de huurder zich uitdrukkelijk van elke vordering hieromtrent lastens MALU. In dat geval is de huurder gerechtigd op de vergoeding van de schade voor zover deze bewezen is.

 

Artikel 12. Annulering van uw reservatie

Annulering dient steeds te gebeuren per aangetekend schrijven gericht aan het adres van MALU.

Bij annulering van de reservering worden de reeds betaalde sommen niet terugbetaald.

 

Artikel 13. ontbinding en verbreking

Onverminderd de toepassing van de ontbinding cfr. in art. 4.2 en 5.6 van deze algemene voorwaarden, kunnen de partijen de overeenkomst zonder enige opzegtermijn noch vergoeding per aangetekend schrijven beëindigen indien de medecontractant, in welke mate dan ook, tekort schiet aan zijn verplichtingen, voor zover deze tekortkoming niet is verholpen, binnen een termijn van 7 dagen na de per aangetekend schrijven gedane kennisgeving van de tekortkoming en de ingebrekestelling om ze te verhelpen.

 

Enkel bij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van beide partijen kan de overeenkomst te allen tijde beëindigd worden zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de wederpartij ingeval van overmacht.

 

Indien de mobilhome door omstandigheden buiten de wil van MALU niet beschikbaar is, zal deze voorzien in een vervangende mobilhome onder de voorwaarden van toepassing zijnde op deze vervangende mobilhome.

 

Indien MALU binnen de 24 uur geen mobilhome ter vervanging kan aanbieden, zal MALU de huursom terug betalen en dit binnen de 7dagen na de ingang van de huurovereenkomst

 

Artikel 14. Uitsluiting herroepingsrecht

Gelet op het feit dat de onderliggende overeenkomsten betrekking hebben op vrijetijdsbesteding en er inderdaad een bepaalde datum of periode van uitvoering van de overeenkomst is voorzien, wordt het herroepingsrecht van de huurder/consument uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 15. GDPR

MALU verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de onderliggende verbintenissen conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

 

De huurder heeft recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan MALU te richten.

 

MALU verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een maand de huurder van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom MALU (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.

 

MALU behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

 

Indien de huurder van mening is dat MALU ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan haar  gerichte verzoek(en), kan de huurder klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende contactgegevens:

 

                                               

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

e-mail: contact@apd-gba.be

 

Artikel 16. Toepasselijk recht.

 

Op alle rechtsbetrekkingen tussen MALU en haar contractanten is het Belgisch recht van toepassing.

Enkel de rechtbanken van het rechtsgebied waar de zetel van MALU is gelegen, zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen of betwistingen.

Voor kennisname en akkoord: